งานบ่อเก็บน้ำ/บ่อเก็บน้ำดับเพลิง

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ : โครงก่อสร้างถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 350 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 90 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 800 ลบ.ม. และติดตั้งประปาเมน
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มสุกรโคกตูม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ลพบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน