ผลงานของเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสรางอาคารประกอบ ในฟาร์มไก่พันธุ์ชัยภูมิ 2
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่ชัยภูมิ 2
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: ชัยภูมิ
มูลค่างาน :24,250,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 210 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสรางอาคารประกอบ ในฟาร์มไก่พันธุ์ชัยภูมิ 4
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่ชัยภูมิ 4
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: ชัยภูมิ
มูลค่างาน : 22,559,230 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 210 วัน

โครงการก่อสร้างทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษมจังหวัดสะบุรีบมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่างาน 6,780,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ150 วัน

ชื่อโครงการ:โครงก่อสร้างงาน TRUSS ลำเลียง
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 585,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 60 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 3,700,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 75 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และก่อสร้างโรงฆ่าเชื้อรถยนต์
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่เขาตำบล
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: ลพบุรี
มูลค่างาน : 2,190,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 45 วัน

ชื่อโครงการ: ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 4,150,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 150 วัน

ชื่อโครงการ:โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ตำบล สามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 1,350,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 120 วัน

ชื่อโครงการ:อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 6,000,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 240 วัน

 

ชื่อโครงการ:อาคารสำนักงานและโรงประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 2,000,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 180 วัน

ชื่อโครงการ:โครงก่อสร้างถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 350 ลบ ม.
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิอาหารสัตว์ท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 1,945,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 90 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 800 ลบ.ม. และติดตั้งประปาเมน
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มสุกรโคกตูม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: ลพบุรี
มูลค่างาน : 2,280,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 120 วัน

ชื่อโครงการ:โครงก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์วิจัยและบำรังพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี
มูลค่างาน: 2,703,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 180 วัน

ชื่อโครงการ:ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณอาคารเอเนกประสงค์ อบต.แม่ลา
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน: 1,330,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ: 60 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: สระบุรี
มูลค่างาน :3,520,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 60 วัน

ชื่อโครงการ:โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์
หน่วยงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
มูลค่างาน: 1,185,000บาท
ระยะเวลาโครงการ: 120วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน เชื่อมระหว่างอาคาร ๒ อาคารหอสมุด
หน่วยงาน : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัม
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน :848,500บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 75 วัน

ชื่อโครงการ :งานถมดิน จำนวน 20,040 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: สระบุรี
มูลค่างาน : 3,995,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 120 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อน้ำ สายซอย 47 ม.1 (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา)
สถานที่ก่อสร้าง : สายซอย 47 ม.1 (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา) ตำบลบางพระครู
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนครหลวง
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 1,398,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 90 วัน

ชื่อโครงการ :โครงการงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด: สระบุรี
มูลค่างาน : 2,850,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 120 วัน

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่เคยให้บริการ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานเอกชน
บริษัทในเครือ CPF

 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน ถนนคอนกรีต , รั้ว, อาคารเก็บน้ำ  RO  , SUPPORT  ลำเลียงอาหาร , ฐานไซโล บ่อเก็บน้ำ ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ 2 อ.ห้วยต้อน  และฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ 4  อ.กุดตุ้ม จ.ชัยภูมิ 
 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ ถนนคอนกรีตภายในฟาร์ม และอาคารประกอบ ณ ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์โคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) อ.โคกตูม  จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาด 800 ลบ.ม และติดตั้งระบบประปาเมน ฟาร์มสุกรโคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้าง BUNKER โรงเรือนพักแม่โค ฟาร์มโควังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 • งานเตรียมพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและโรงงานซอส บริษัท ซีพีเอฟ
  (ประเทศไทย) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างทางเทวัตถุดิบและโครงสร้างรับตะแกรงร่อน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร งานเทลาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จ.ลพบุรี
 • งานสร้างกำแพงกันดิน ฐานรากตาชั่งและแท่นวาง Meal Silo ถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 250 ลบ.ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานถมดิน งานก่อสร้างอาคาร Kaizen Shop งานถนนคอนกรีตและลานจอดรถ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานเคลียริ่งพื้นที่ ก่อสร้างโรงงานซอส อ.วังน้อย จ.อยุธยา
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ
หน่วยงานเอกชนอื่น

 • งานรับเหมากำแพงกันถ่านหิน บริษัท เอเชีย กรีน เอเนอจี มหาชน จำกัด
 • งานรับเหมาก่อสร้างอาคารและเทถนนคอนกรีตให้กับ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) อ.พุกร่าง จ.สระบุรี
 • งานรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารให้กับ บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานเหมาทำกำแพงกันน้ำ บริษัท โอสถสภา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างถนนคอนกรีตและกำแพงกันดิน บจก.ดอธ เรสโซลูชั่น จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโกดัง และเทคอนกรีต หจก.อู่สหะกิจ หนองแค
  จ.สระบุรี
 • ก่อสร้างบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาราฟ้าใส พันดารา
  จ.สระบุรี
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานราชการ

 • งานรับเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการลานกีฬา ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป๊อกแป็ก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • งานโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. แบบโล่งมีหลังคาคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 94 ม. เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • งานก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนกงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท
 • งานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมลานสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบรหารส่วนตำบลสวนพริก ตำบลสวนพริก อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ฯลฯ