ผลงานของเรา

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสรางอาคารประกอบ ในฟาร์มไก่พันธุ์ชัยภูมิ 2
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่ชัยภูมิ 2
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ชัยภูมิ
มูลค่างาน : 24,250,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 210 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสรางอาคารประกอบ ในฟาร์มไก่พันธุ์ชัยภูมิ 4
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่ชัยภูมิ 4
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ชัยภูมิ
มูลค่างาน : 22,559,230 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 210 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จังหวัด : สระบุรี
มูลค่างาน : 6,780,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 150 วัน

ชื่อโครงการ : โครงก่อสร้างงาน TRUSS ลำเลียง
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 585,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 3,700,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 75 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และก่อสร้างโรงฆ่าเชื้อรถยนต์
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่เขาตำบล
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ลพบุรี
มูลค่างาน : 2,190,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 45 วัน

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อ.วังน้อย
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 4,150,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 150 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางประอิน
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 1,350,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 6,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 240 วัน

ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงาน และโรงประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 2,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 180 วัน

ชื่อโครงการ : โครงก่อสร้างถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 350 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 1,945,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 90 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 800 ลบ.ม. และติดตั้งประปาเมน
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มสุกรโคกตูม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ลพบุรี
มูลค่างาน : 2,280,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : สถานที่พักพิงสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์วิจัยและบำรังพันธุ์สัตว์ทับกวาง
หน่วยงาน :
จังหวัด : สระบุรี
มูลค่างาน : 2,703,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 180 วัน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณอาคารเอเนกประสงค์ อบต.แม่ลา
สถานที่ก่อสร้าง : องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 1,330,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : สระบุรี
มูลค่างาน : 3,520,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 1,185,000บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๒ และอาคารหอสมุด
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัม
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 848,500บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 75 วัน

ชื่อโครงการ : งานถมดิน จำนวน 20,040 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : สระบุรี
มูลค่างาน : 3,995,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อน้ำ สายซอย 47 ม.1 (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา)
สถานที่ก่อสร้าง : สายซอย 47 ม.1 (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา) ต.บางพระครู
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนครหลวง
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างาน : 1,398,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 90 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : สระบุรี
มูลค่างาน : 2,850,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่เคยให้บริการ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานเอกชน
บริษัทในเครือ CPF

 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ , อาคารสำนักงานบ้านพักพนักงาน , ถนนคอนกรีต , รั้ว , อาคารเก็บน้ำ RO , SUPPORT  ลำเลียงอาหาร , ฐานไซโล , บ่อเก็บน้ำ , ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ 2 อ.ห้วยต้อน , และฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ชัยภูมิ 4  อ.กุดตุ้ม จ.ชัยภูมิ 
 • งานก่อสร้างอาคารประกอบ , ถนนคอนกรีตภายในฟาร์ม , และอาคารประกอบ ณ ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์โคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) อ.โคกตูม  จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาด 800 ลบ.ม และติดตั้งระบบประปาเมน ฟาร์มสุกรโคกตูม บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้าง BUNKER โรงเรือนพักแม่โค ฟาร์มโควังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 • งานเตรียมพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย และโรงงานซอส บริษัท ซีพีเอฟ
  (ประเทศไทย) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างทางเทวัตถุดิบ และโครงสร้างรับตะแกรงร่อน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานทางเทพร้อม Truck Dump Tower และ Truss ลำเลียงอาหาร งานเทลาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม จ.ลพบุรี
 • งานสร้างกำแพงกันดิน ฐานรากตาชั่งและแท่นวาง Meal Silo ถังเก็บน้ำดับเพลิง ขนาด 250 ลบ.ม โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานถมดิน งานก่อสร้างอาคาร Kaizen Shop งานถนนคอนกรีต และลานจอดรถ  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานเคลียริ่งพื้นที่ ก่อสร้างโรงงานซอส อ.วังน้อย จ.อยุธยา
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ
หน่วยงานเอกชนอื่น

 • งานรับเหมากำแพงกันถ่านหิน บริษัท เอเชีย กรีน เอเนอจี มหาชน จำกัด
 • งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร และเทถนนคอนกรีต บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) อ.พุกร่าง จ.สระบุรี
 • งานรับเหมาก่อสร้าง และต่อเติมอาคาร บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานเหมาทำกำแพงกันน้ำ บริษัท โอสถสภา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานก่อสร้างถนนคอนกรีต และกำแพงกันดิน บจก.ดอธ เรสโซลูชั่น จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโกดัง และเทคอนกรีต หจก.อู่สหะกิจ หนองแค จ.สระบุรี
 • ก่อสร้างบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาราฟ้าใส พันดารา จ.สระบุรี
 • ฯลฯ

รายชื่อลูกค้าที่เคยให้บริการ หน่วยงานราชการ

 • งานรับเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี
 • งานก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 260 ที่นั่ง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการลานกีฬา ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดป๊อกแป็ก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 • งานโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. แบบโล่งมีหลังคาคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 94 ม. เทศบาลตำบลกกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • งานก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนกงานที่ดิน จ.สระบุรี สาขาพระพุทธบาท
 • งานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาคลุมลานสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบรหารส่วนตำบลสวนพริก อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ฯลฯ