งานถนน และลานจอดรถ

บริษัท สุวรรณพัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และก่อสร้างโรงฆ่าเชื้อรถยนต์
สถานที่ก่อสร้าง : ฟาร์มไก่เขาตำบล
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : ลพบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ: 45 วัน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณอาคารเอเนกประสงค์ อบต.แม่ลา
สถานที่ก่อสร้าง : องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง
หน่วยงาน :
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ชื่อโครงการ : งานถมดิน จำนวน 20,040 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค
หน่วยงาน : บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จังหวัด : สระบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ : 120 วัน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อน้ำ สายซอย 47 ม.1 (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา)
สถานที่ก่อสร้าง : สายซอย 47 ม.1 (ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา) ต.บางพระครู
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนครหลวง
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาดำเนินการ : 90 วัน